Seksi seuraa tampere homo fem dom

seksi seuraa tampere homo fem dom

Yksi osa arvostelua oli käsitys paavin ja papiston sekä munkkien ja nunnien seksuaalimoraalin heikkoudesta. Kirkko, kuri ja koulutus -kirjan kirjoittajat luonnehtivat tätä stereotypiaa dekameroniaaniseksi, viitaten Decameronen ja muiden satiiristen tekstien, kuten Carmina Buranan ja Canterburyn tarinoiden merkitykseen tietynlaisen kuvan muodostajana.

Luostareissa vallinnutta seksuaalimoraalia on tarkasteltu selibaattilupauksen noudattamisen tai rikkomisen näkökulmasta, ottaen huomioon sen, ettei luostarielämä välttämättä ollut asianomaisen oma valinta. Nunnat saattoivat viettää luostarilupauksen antamisen jälkeisen elämänsä luostarin muurien sisäpuolella, kun taas munkkien palvelustehtävät veivät heidät useammin luostarin ulkopuolelle ja saattoivat tekemisiin ulkopuolisten, myös vastakkaisen sukupuolen edustajien, kanssa.

Selibaattimääräykset koskivat edellämainittujen ohella ylemmän pappisvihkimyksen vastaanottaneita: Sukupuolisuhde merkitsi paljastuessaan munkin tai nunnan ekskommunikaatiota , sulkemista sakramenttien ulkopuolelle, josta vapautui synninpäästöllä.

Synninpäästöä koskivat kuitenkin rajoitukset siten, että vakaviin rikkomuksiin sitä oli haettava rovastin, piispan tai luostarin johtajan sijasta jopa paavinistuimen hallinnosta eli Rooman kuuriasta asti. Munkki-isiä tuli tältä kaudelta esille noin tuhat, joista viidennes apotteja tai prioreja ja noin 40 prosenttia kierteleviä kerjäläismunkkeja.

Reformaatio merkitsi luostarien aseman merkittävää muutosta. Avioliiton pyhyyden korostuminen Martti Lutherin opetuksessa tarkoitti paitsi avioliiton avautumista, jopa avioitumisvelvoitetta, papeille, myös luostarien erityislaatuisen aseman ja yhteisöllisyyden kaventumista.

Luostari oli ollut monelle naiselle avioliiton vaihtoehto, joka oli tarjonnut uskonnollisen vakaumuksen toteuttamisen ja toimeentulon ohella mahdollisuuden itsensä kehittämiseen tiiviin naisyhteisön jäsenenä. Reformaation yhteydessä muodostuneisiin reformistisiin suuntauksiin ja kirkkokuntiin, erityisesti kalvinilaisuuteen , on liitetty seksuaalikielteisyyden ajatus.

Toisaalta osa radikaaleimmista reformaattoreista, kuten Jan Mathjis ja Jan van Leiden , jopa harjoitti moniavioisuutta.

Mahdollisuuksien salliessa voitiin omaan säätyyn kiinnittymisen sijasta tavoitella aatelisarvoja. Alemman porvariston, kuten käsityöläisten, elämänkaaressa saattoivat seksuaalimoraali ja ammatillinen eteneminen kohdata niin sanotussa konservointikäytännössä: Seksuaalimoraalin rakenteiden monimuotoisuutta kuvaa rokokoon aikakaudella luvuilla useissa Manner-Euroopan maissa tunnettu seurapiirinaisen julkisen rakastajan instituutio, jota italiaksi kutsutaan nimellä cicisbeo.

Ranskan suuri vallankumous ilmensi toisaalta aatelin ja Ludvig XVI: Jälkimmäisten eräänlaiseksi vastakohdaksi on toisinaan asetettu kuningatar Marie-Antoinette. Jakobiinit hyökkäsivät Marie-Antoinettea vastaan myös poliittisen pornografian keinoin käyttäen häntä hyväkseen heikentääkseen naisten yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuuksia. Kuningatar Viktorian pitkästä kaudesta Yhdistyneen kuningaskunnan hallitsijana nimensä saanut viktoriaaninen aikakausi yhdistetään usein ahdasmielisyyteen ja erityisen voimakkaaseen seksikielteisyyteen.

Hänellä oli rakkausavioliitto Albertin kanssa, kun taas kansan parissa liitot olivat useimmiten järjestettyjä. Jälkimaailmalle liki myyttisen siveän kuvan jättäneessä saarivaltakunnassa kukoisti samaan aikaan runsas, vaikka peitelty erotiikan kulttuuri.

Heteroseksuaalinen ruoskimisfantasia oli hyvin yleinen fantasian tyyppi viktoriaanisen ajan miehillä. Sääty-yhteiskunnan rakenne alkoi luvun jälkipuoliskolla vähitellen järkkyä myös Suomen suuriruhtinaskunnassa. Vapaamielisemmän ajattelun virtaukset tasa-arvoisuuden vaatimuksineen alkoivat saada tilaa niin elinkeinoissa kuin sukupuolten välisissä suhteissakin. Tässä keskeinen keino oli koulutuksen laajentaminen aikaisemmasta, kirkon tarpeita palvelleesta instituutiosta yleisempään kansansivistykseen.

Snellmanin ajatusten vahvasti vaikuttamassa keskustelussa siveellisyys määriteltiin monitasoisesti velvollisuuksina perhettä, työtä ja valtiota kohtaan. Palkintona siveellisestä ponnistelusta oli onni elämässä. Siveellisyyskäsitteitä uudelleen jäsentävän keskustelun yhtenä rakenteellisena taustatekijänä oli Suomen suuriruhtinaskunnassakin voimassa ollut, alkujaan kupan torjumiseksi Napoleonin Ranskassa luotu niin sanottu valtiollinen tarkastusjärjestelmä, joka mahdollisti säännellyn prostituution harjoittamisen.

Naisia alentavan ja välillisesti prostituutiota ylläpitävän järjestelmän lakkauttamista vaativat naisasiajärjestöt kansainvälisesti. Prostituution merkittävyyttä kaupunkielämässä kuvaa, että Häkkisen mukaan luvun tilastojen huippuvuosina noin joka sadas helsinkiläinen oli tarkastusnainen eli rekisteröity ilotyttö. Aiemmin julkisessa keskustelussa pitkälti vaiettujen aihepiirien avoimempaan käsittelyyn tarvittiin myös uusia käsitteitä ja asenteita. Aiemmin valtiollisesti sävyttynyt siveellisyyden käsite alkoi nyt kytkeytyä sukupuoleen ja seksuaalisuuteen.

Esimerkiksi aatelissäätyä edustanut filosofian professori Thiodolf Rein oli avainpaikoilla sukupuolimoraalin alkaessa nousta keskusteluun uudella tavalla. Reiniin nähden hyvin erilaista asemaa keskustelussa edusti Hanna Ongelin Senaatissa puhtaaksikirjoittajana työskennellyt Ongelin syytti julkaisemissaan kirjoituksissa suorasukaisesti naisjärjestöjä kaksinaismoralismista, hyvän omantunnon hankkimisesta hyväntekeväisyystyöllä.

Prostituution syynä eivät olleet ilotytöiksi ajautuvat työläisnaiset ja piiat, vaan näiden palveluita käyttävät miehet. Kansakunnan hyvinvointi riippui Gruberin mukaan tästä luottamuksesta. Seksuaalisten vapauksien sallimisella naisille olisi siten paljon vakavammat seuraukset kuin miesten vastaavilla vapauksilla.

Yhteiskuntien normaalitilaan verrattuna pitkälti omalakisina ilmiöinä sodat synnyttävät poikkeuksellisia olosuhteita myös ihmissuhteiden ja seksuaalimoraalin kannalta. Suomen sisällissodassa vastapuoli kategorisoitiin sukupuolesta ja iästä riippumatta joko valkoisiksi " lahtareiksi " tai punaisiksi " punikeiksi ".

Molemmilla puolilla naisia toimi sairaanhoidon ja huollon tehtävissä. Hallituksen joukkojen ylipäällikkö Mannerheim kiirehti tuoreeltaan torjumaan paikallisesti esiintynyttä kiinnostusta naisten aseellisten osastojen perustamiseen. Aikeet torjuttiin myös lehdistössä korostamalla naisten perinteistä roolia "hyvinä hengettärinä" tai vetoamalla puuttuvaan koulutukseen.

Perustetut yksiköt päätettiin säilyttää. Valkoisten aikalaiskuvauksissa ja myöhemmässäkin niin sanotussa vapaussotakirjallisuudessa toistuva erityinen teema on punaisten puolella toimineiden aseellisten tai sellaisiksi kuviteltujen naisten tuomitseminen tapojen, kuten pitkien housujen käytön, ja moraalin kannalta.

Housujen käyttö on voinut aiheuttaa vangitsemisen ja siihen on kiinnitetty erityistä huomiota esimerkiksi kuulusteluasiakirjoissa. Yksittäisissä tapauksissa housuasu on voinut koventaa rangaistusta, mutta ei ole yksinään johtanut teloitukseen.

Sitä, oliko pukeutuminen vaikuttanut tuomioon alemmissa oikeusasteissa, pohdittiin myöhemmin sotaylioikeudessa. Yhteiskunnan jakautuessa sodan olosuhteissa rintamaan ja kotirintamaan naisille asetettiin velvoitteita sekä täydentää miesten puuttuvaa työpanosta että luoda moraalisia edellytyksiä sodasta selviytymiselle, olla "kansakunnan moraalinen selkäranka". Lottien korkeaa moraalia korostettiin.

Sitä symboloi epäkäytännöllisen siveäksi osoittautunut lottapuvun helman pituus 25 cm maasta, mikä myöhemmin tingittiin puvun käyttäjien vaatimuksesta Sodan oloissa kansallisuusrajojen ja erityisesti sodan osapuolirajan yli solmitut suhteet ja niistä syntyneiden lasten vaikea asema ovat tulleet avoimempaan keskusteluun vasta luvulta lähtien.

Vastakohtana korkean moraalin ihanteille puhuttiin käytöstapojen raaistumisesta sodan oloissa. Pariisin vapauduttua saksalaismiehityksestä kaupungissa koettiin ranskalaisnaisten ja liittoutuneiden sotilaiden vilkasta ja vapaamielistä seksuaalista kanssakäymistä. Kirkollisten piirien taholta Pariisin nuorille naisille annettiin varoituksia kunnian tahraamisesta vapautumisen riemuun: Yhdysvalloissa vuonna ilmestynyt anonyymin kirjoittajan [66] omaelämäkerrallinen teos Nainen Berliinissä nosti uhrien omakohtaisena kokemuksena esiin Berliinin valtauksen yhteydessä tapahtuneen seksuaalisen väkivallan.

Kun Suomi sai järjestääkseen vuoden kesäolympialaiset , tämä nähtiin paitsi kansainvälistymisen mahdollisuutena, myös siveellisenä uhkana etenkin maaseudun nuorisolle ja välillisesti koko Suomen kunnialle. Suomen Naisten Kansallisliiton ja sen jäsenjärjestön, Suomen valkonauhaliiton , elimissä pohdittiin nuorten naisten valmistelemista olympialaisten houkutuksia vastaan.

Tähän tarkoitukseen laadittiin ohjemateriaaleja ja aiheesta valistavia aikakauslehtikirjoituksia sekä "humoristisia moraalisaarnoja" sisältäviä elokuvatrailereita. Seksuaalisuuden tarkastelussa luvulla vallinneen, muun muassa Sigmund Freudin , Wilhelm Reichin ja Herbert Marcusen ilmentämän valtavirta-ajattelun mukaan seksuaalisuus viettinä toteutuu moraalin, kulttuurin ja yhteiskunnan asettaman järjestyksen luomissa kehyksissä, joissa korostuu seksuaalisuuden ilmentymien peittely ja ohjailu.

Foucault tarkasteli asetelmaa toisesta näkökulmasta, vallanpitäjien tiedonhalun kannalta: Tämän toimintamallin seurauksena kulttuuri seksualisoituu: Jospa sen tiedostaminen, että raiskauksen uhriksi voi joutua kuka tahansa, muuttaisi ihmisten asenteita niin, ettei tyypilliset strereotypiat miehistä ottajina ja naisista uhreina säilyisi ikuisesti vallalla. Raiskauksessa kyse on rikoksesta ja sairaan ihmisen vallankäytöstä. Minullakin on kokemus siitä, että miehen voi raiskata. Olen homo ja miesystäväni on raiskattu.

Tapaus oli meille molemmille hyvin ahdistava. Hänet raiskasi nainen, jonka piti olla hänen ystävänsä, opiskelutoveri. Jälkiviisana voi todeta, että kyseessä on hyvin narsistinen henkilö, mahdollisesti jossain määrin psykopaatti.

Kaikki varoittavat merkit olivat ilmassa, mutta ei niitä tajua. Julmia ja sairaita ihmisiä löytyy sukupuoleen katsomatta. Se on seksuaalirikos, joka tehdään uhrin sitä tahtomatta. Niin ja lehmätkin lentävät! Unohtuipa näistä mahdollisista miehen raiskaus"tekniikoista" se kaikkien yleisin naistenkin kokema eritoten Suomessa, ts. Aika monilla miehillä kuitenkin riittävsäti stimuloituna jollain tavalla seisoo, vaikka taju olisi jo liki kadonnut.

Eli miehen juottaminen tai muuten päihdyttäminen tahallaan tai salaa ja sen jälkeinen seksi on jossain tilanteessa varmasti raiskaus yhtä lailla kuin naisillekin tehdyt vastaavat.

Kuvitellaanpa sitä vieraasta kämpästä heräävää miestä, jolla ei ole mitään muistikuvaa illasta saati tietoa siitä, onko esim. Pitkään pitää vielä kulkea, ennenkuin mies voisi luvallisesti myöntää tällaisen. Kuinka moni tyttötystävä esimerkiksi uskoisi miehen tulleen raiskatuksi? Ja toisinpäin, kuinka moni pitäisi sydämettomänä poikaystävää, joka väittäisi vastaavan kokeneelle naiselle tämän kuitenkin halunneen sitä?

Tässä on tasa-arvolla tekemistä. Samaten siinä, että edelleen miehen oletetaan olevan ainavalmis supertehokas panokone. Jos raiskattu nainenkin syyllistää hirvittävästi itseään, niin hänen on sentään hiukan luvallisempaa kokea olevansa uhri, miehille tai pojille tällaista ei sallita. Kotibileissä kaatokännissä petiin kiskottu neljätoistakesäinen poika voi joutua työstämään kokemuksiaan täysin yksin. Ja sitten ihmetellään, mistä ne naisvihamieliset puskaraiskaajat tulevat?

Tosielämässä tällaiset seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaukset ovat paljon todennäköisempiä kuin puskista puukon kanssa hyppäävät naisraiskaajat. Syytä olisi lasten sekusaalikasvatuksessa painottaa oikeutta omaan kehoon, myös pojille. Miten nainen voisi raiskata miehen?

Miehethän haluavat nussia kaikkia hyvännäköisiä naisia. Kyllä tuo on täysin mahdollista miehen nukkuessa Mutta jos nainen raiskaa miehen, taidetaan se mies silloinkin tunka naiseen, eikä toisin päin.

Kaikki naiset ei kuitenkaan ole hyvännäköisiä. Sitäpaitsi sataanhan naisillakin olevan jatkuvasti seksi mielessä, varsinkin teineillä. Nykyään parisuhteessakin voi tapahtua rasiskaus Suomen lain mukaan tietääkseni. Eli väkivalta ja raiskaus ovat eri asioita eivätkä lisäksi enää perheen sisäisiä asioita. No hyvä, pamppu esiin ja menoksi vai? Raiskaus voi olla henkisellä tasolla pajon muutakin kuin seksiin pakottamista.

Lain mukaan se voi olla mitä on, mutta ihmisen korvien välissä rajat ovat aivan erilaiset. Kun sukupuolten tasa-arvo tunnutaan nykyään käsitettävän käytännön tasolla siten että naisilla ja tytöillä on oikeus ellei peräti velvollisuus käyttäytyä niin jätkämäisesti kuin mahdollista niin ihme olisi ellei väkivaltaista käyttäytymistä seksiasioissa esiintyisi myös naisten keskuudessa.

Tiedän että tämänkin joku änkyräfeministi ymmärtää tarkoituksella väärin. Raiskauksesta tuomitaan myös se, joka saatettuaan toisen tiedottomaksi taikka pelkotilaan tai muuhun sellaiseen tilaan, jossa hän on kykenemätön puolustamaan itseään, käyttämällä puolustuskyvyttömyyttä hyväkseen on sukupuoliyhteydessä hänen kanssaan.

Ei ole estettä, etteikö nainenkin voisi raiskata miehen, ja tulla rangaistuksi tuon lain perusteella. City-lehti voisi tarkistaa faktat ennenkuin kirjoittaa perättömiä. Onkohan ketään naista koskaan tuomittu raiskauksesta? Kertokoon hän, jolla parempaa tietoa on. Ehkä tässä puhutaankin enemmän miehen oikeudesta olla tulematta raiskatuksi.

En usko että miehen raiskaaminen on uusi juttu kuitenkaan. Tasa-arvo on mahdollistanut sen, ettei siitä tarvitse enää vaeita. Huolestuttavinta on se ettei naista voi nykylain mukaan edes tuomita raiskauksesta. Kuka mies nyt menisi kylille kuuluttamaan että nainen on minut raiskannut. Cityn toimittajan olisi suonut lukea rikoslakia hieman tarkemmin, ennen kuin laatii jutun näinkin sensitiivisestä aiheesta.

Rikoslain seksuaalirikoksia koskevat säännökset on laadittu sukupuolineutraaleiksi ja laissa on nimenomaisesti määritelty sukupuoliyhteys. Sillä tarkoitetaan sukupuolielimellä tapahtuvaa tai sukupuolielimeen kohdistuvaa tahallista seksuaalista tunkeutumista toisen kehoon RL Määritelmä on tarkoitettu kattamaan sekä vaginaalisen että anaalisen sukupuoliyhteyden lisäksi myös oraalisen sukupuoliyhteyden.

Kohde voi siis olla joko mies tai nainen. Merkitystä ei ole myöskään sillä, ovatko osapuolet samaa vai eri sukupuolta. Raiskaus on rikos myös avioliitossa. Seksuaalisella teolla tavoitellaan seksuaalista kiihotusta tai tyydytystä ja on tekona tekijä, kohteena oleva henkilö ja teko-olosuhteet huomioon ottaen on olennainen RL Miehen raiskaamisen mahdollisuutta ei siis tarvitse johtaa tulkinnalla, vaan se sisältyy itse lain määritelmiin.

Hyvä keskustelunavaus silti Cityltä. On turha luulla, etteikö naisten joukosta löytyisi yhtä lailla väkivaltaisia, alistavia, agressivisia ja seksuaalisuutensa suhteen kontrolloimattomia henkilöitä kuin miehistäkin. Onhan se toisaalta vielä vaikeaa hyväksyä ja myöntää, että myös nainen voi olla se perheen väkivaltainen ja alkoholisoituut osapuoli. Ongelmiin voidaan kuitenkin puuttua vasta kun ne tunnustetaan ja toisaalta rikoslain pitää olla sama molemminlle sukupuolille.

Tiedän tapauksen jossa nainen on käyttänyt strap on-dildoa eli lanteille kiinnitettävää dildoa miehen raiskaamiseen. Jep, Raiskatuksi koki tulleensa myös läheinen ystäväni. Ystäväni oli mies ja eronnut edellisestä naisestaan lasten hankinnan ja uraputken ristiriidan takia n. Tää exä ei halunnut muksuja sillä hän oli valinnut uran, kaks koiraa sai riittää.

Ystäväni sitten joutui toteamaan sinnittelyn jälkeen että halusi niin perheellistyä että yhessä olo tyssäs. Nainen Väitti miestä sovinistiksi ja vanhoilliseksi kun koki että olisi ollut pakko luopua urasta miehen lapsikuumeen takia.

Sitten tämä mies löysi itselleen uuden ihmisen, meni hyvin, uus kämppä asuntolainalla, suunnittelivat muksujen saamista jne. Tää nainen onnistui juottaan ystäväni hyvään humalaan "vanhojen aikojen kunniaks". Ystäväni heräs naisen luota ilman mitään muistikuvaa, hukkasi kännykkänsä ja lompakkonsa. Pääsi taksilla kotia jossa hänen avovaimonsa pakkas laukkuja.

Oli saanut kamerakännykkäänsä kuvia pitkin yötä ystäväni puhelimesta miehestä sammuneena alasti eteisen lattialle, exä päällä. Tää nainen tuhos ystäväni uuden suhteen tarkoituksella. Ystäväni masentui ja häpes itseään. Nainen raiskaajana -asenne alkaa tuntua ainoalta vaihtoehdolta, kun mies väittää olevansa haluton, mutta innostuu kuitenkin seksistä pienen vonkaamisen ja pakottamisen jälkeen. Että siinä teille "raiskaus suostumuksella".

Luin artikkelin ja silmäilin sitä seurannutta keskustelua ja mieleeni palasivat muistot poikaystäväni kanssa sattuneesta "välikohtauksesta".

Eräänä iltana tässä taannoin kun poikaystäväni oli väsynyt ja seksi ei huvittanut. Vonkasin ja kiehnasin ja sainkin hänet kiihottuneeksi, mutta seksi ei silti kuulemma maistunut. Joten hyppäsin hänen päälleen ja "hoidin hommat". Hän ei vastustellut, eikä näyttänytkään kärsivänkään ja ainakin kuvittelin hänen nauttivan seksistä.

Silti oloni oli tämän jälkeen todella kuvottava, kuin olisin väkisin maannut hänet. Enhän kuitenkaan välittänyt hänen tahdostaan.. Asiasta ei olla puhuttu jälkeenpäin. Haluaisin siis mielipiteitänne asiasta. Toki miehenkin voi raiskata. Tämän kokoinen mies ei paljoa mahtaisi, jos joku isompi mies päättäisi käyttää hyväkseen raiskaamalla penetroitumalla anukseen. Ja kynnys ilmoittaa siitä poliisille tai minnekään olisi todella korkea.

Periaatteessa miehet haluavat hyvännäköisiä naisia, mutta eivät kaikki, eivätkä koko ajan. Esimerkiksi minä koen umpihumalaisen naisen lähennellessä lähinnä pakokauhua, siitäkin huolimatta että kyseinen nainen olisi kauniimpi kuin kukaan jo koettu. Sitten taas toisaalta nainen voi olla myös niin ruma ettei tulisi mieleenkään ruveta edes puhumaan.

Sitten on vielä harvinainen haluja tappava hyve nimeltä uskollisuus. Herrajumala sentään, ei edes mies voi noin yksinkertainen olla! Minä teen ihan samoin poikaystävälleni. Hän ainakin teeskentelee nukkuvansa mutta, ihme kyllä, joskus laukeaakin ja tuntuu tykkäavän kovasti. Vaikka siis passiivisena muka nukkuen makaakin Minua taas mies odottaa "nukkuen", kun olen viettämässä tyttöjen kanssa iltaa.

Ja auta armias, jos unohtaisin "raiskata" hänet, kun hiivin aamuyöllä hiprakassa kotiin Pettymys olisi kyllä suuri seuraavana päivänä. Kyllä miehetkin haluavat, että nainen on aktiivinen ja välillä "ottaa" miehen. Raiskauksen kanssa tällä ei kyllä ole mitään tekemistä.

Tuohan on eri asia kuin mista 'Inhotus' kysyi: Jos teilla on jotain roolileikkeja parisuhteessa jossa raiskaatte "tajutonta" partnerianne, niin mikas siina. Sukupuolieroista johtuen tuo kuulostaisi paljon ikavammalta jos roolit olisivat toisinpain. Vuosia sitten asuin Toolossa nuoren parin seinanaapurina sankymme sattuivat olemaan samalla kohdalla seinaa , ja eraana yona satuin yon hiljaisuudessa kuulemaan seinan takaa kuinka jannu baari-illan jalkeen vonkas pesaa.

Nainen ei lammennyt, vaan vetosi vasyneisyydesta tuskaisena mm. Jannu ei lannistunut, vaan tarjosi "ettei hei sun tarvii olla hereilla"! Putosin totaalisesti, joka taisi myos kantaa seinan lapi Tässäpä teille kertomus "raiskauksesta". Kävin koulua ja pitkän koulupäivän jälkeen kotiuduin ja löysin vaimoni ja naapurita- lon S: Menin suihkuun ja rätti kun olin menin ma- kuuhuoneesemme torkuille.

Heräsin pimeässä makuuhuoneessa siihen, että kikkelini o- tettiin lämpimään suuhun.. Tiesin vaimoni joskus harrastavan tätä joten olin hiljaa ja nautin.

Tiesin myös sen, että vaimoni ei koskaan jatkanut suuseksiä loppuun jo- ten ihmettelin moista intoa ja sitten mi- nulta tuli siemensyöksy siihen lämpimään suuhun. Sytytin yöva- lon ja näin naapuritalon S: Paniikissa kysyin vaimostani, oli kuulemma "nuokku- massa" parvekkeella.

Vaimoni ei koskaan saanut tietää tästä, eikä S: Oliko tuo sitten raiskaus, ihanaa se ainakin oli. Kyllä mut ainakin voi raiskata silloin kun nukun. Mun exä aikoinaan kertoi et olin valveilla tai en niin aina vehje pelitti..

Ja oli muka niin kiva katsoa kuinka purkauduin? Moni nainen jo nostaisi syytteen tuollaisesta hyväksi käytöstä, mutta mitä me miehet emme tekisi naisen eteen.. Missäköhän ufoavaruudessa oikein elät? Et ainakaan pitkässä ja läheisessä parisuhteessa. Jos sellaisessa eläisit, et varmasti lapsellisia kommenttejasi täällä jakelisi. Parisuhteessa kun kaksi toisilleen hyvin rakasta ihmistä yhtyy ja rakastaa toisiaan "to the most". Siinä on itsekkyydet ja paskanjauhannat aika kaukana. Tarkoitus kun on vain rakastaa ja nauttia - ja antaa vähintään sama nautinto rakastetulle.

Toista huvittaa tänään aamupäivällä ja toista huomenna iltapäivällä. Ja sehän ei kenenkään aikatauluun tai kalenteriin sovi.

Koko homman ideahan on siinä, että saat kumppanisi haluamaan sinua silloin, kun itse haluat häntä. Ei "Inhotuksenkaan" poikaystävä joutunut mihinkään muuhun, kun tyttöystävänsä viettelemäksi - ja juuri silloin kun itse halusi. Halu ja nautinto kun ovat aika hyviä mittareita silloin itse asiaan lähdetään. Vaikka alussa olisikin kuolemanväsynyt Ja mitä "miehen raiskaamiseen" tulee, niin kuka helvetti sitä nyt "tajutonta" miestä edes haluaisi.

Ideahan on siinä, että mies herätetään kesken uniaan - täysin alastomillaan - ja vietellään harrastamaan villiä seksiä sen selväpäisemmän eli naisen ehdoilla Naisten raiskaukset nousisivat niin huikeisiin määriin tuolla perusteella, ettei siinä olisi enää minkäänlaista tolkkua. Miehethän ovat tehneet tuota ikuisuuden. Kaiken kaikkiaan tuollaisen tilanteen takana on ongelma: Jompi kumpi ei halua ja suhde on kenties täysin kylmä.

Onko se sitten "narsismia", jos joskus menee hermot, kun oma puoliso ei suostu seksuaaliseen kanssakäymiseen. Mutta ehka saatkin juuri siita kicksisi Kerro "elämänviisautesi" miehelleni joku aamu, kun olen tyttöjen illan jälkeen yliväsyneenä ruvennut suoraan nukkumaan. Ja kun mies herättyään tivaa, että miksen edes yrittänyt. Hän kun oli "sitä" koko illan ja yön odottanut Heh heh, olipahan juttu. Tainnut toimittaja taas kattoa liikaa Sinkkuelämää.

Eihän miestä voi raiskata kuin toinen mies. Vai mites se nainen tämän raiskauksen suorittais, tunkee sormea hanuriin vai? Jos se taas suoritetaan hyppimällä Jorman päällä ja näin tyydyttäen mies, ilmottaudun itsekin vapaaehtoiseksi uhriksi. Mitenkäs on jokin tuntematon mies raiskaa sinut? Oletkos itse tehty sokerista? Ilmoittaisitko vai pitäisitkö "kovan jätkän" rooliasi yllä. Olen kuullut jostain että mies kauhun hetkellä voi saada erektion,jota silloin on helppo käyttää hyväksi.

No hymyilyttämäänhän se rupes kun miettii että nainen raikaisi miehen Hullulle tuntuu se ajatus. No itsehän olen mies. Kuten aiemmin on jo mainittu niin moni mies voi esim humalatilassa sammuttuaan silti toimia alapäästä aivan hyvin. Siinä tapauksessa nainen voi helposti raiskata miehen, ja mahdollisesti vaikkapa tartuttaa sukupuolitaudin. Että siitä vaan uhriksi. Ei ole koskaan tullut ajatelleeksi asiaa. Eli jos henkisellä uhalla pakotetaan fyysiseen kanssa käymiseen niin on siinä jotain raiskauksen viitteitä.

D nainen aika harvoin pystyy miehen raiskaamaan jos mies ei tosiaankaan oo sänkyyn sidottuna.. Niin, eihän sitä uhkailua ole raiskaukseksi väitettykään. Leikkeessä ilmoitetut luvut eivät saa ainakaan minua vakuuttuneeksi miesten raiskaamisen laajuudesta. Naisia raiskataan jatkuvasti ja hyvin suuret määrät, miehet ovat lähinnä niitä aikakauslehtien "jymyjuttuja".

Pakottaminen on yleinen väkivallan muoto parisuhteessa, kummin päin vain. Usein silti uhri on nainen. Tässä selvät fysikaaliset erot ovat suurena vaikuttimena, ovathan miehet luonnostaan riskimpiä ja voivat käyttää sitä aseena.

Poikkeuksia tietysti on, mutta jospa tämä yritetään pitää konkreettisella tasolla eikä mennä saivarteluun, vai mitä hyvät herrat? Miehen on helpompi puolustaa itseään raiskaus tilanteessa kuin naisen. Esineen tunkeminen anaaliin käy keneltä tahansa, sitä tapahtuu naisillekin ja etenkin pedofiilit ovat aiheeseen rakastuneita. Toinen mies voi helposti raiskata miehen, sitä en epäile. Jospa käännämmekin tämän toisin päin: Eli saa pistää sinulta tajun pois, iskeä piikin penikseesi ja tunkea erinäisiä esineitä takapuoleesi.

Voi onnistua siinä tapauksessa kun mies on sidottu kiinni ja pippeli sadaan jököttämään. Naisen raiskaaminen on ihan eri juttu kuin miehen raiskaaminen. Mutta kyllä mieskin voi pahasti traumatisoitua siitä, että häntä käytetään seksuaalisesti hyväksi. Tunnen itse tällaisia ihmisiä. Eli on turha kysellä miksi naiset raiskaavat kun saavatahan lähes kaikki naiset muutenkin. Ymmärtääkseni raiskauksessa on seksiä enemmän kyse vallankäytöstä ja nautinnosta jota saa nimenomaan pakottamisesta.

Eli ei nämä naiset tai miehet ainakaan sillä hetkellä edes taida haluta ns. Höpöhöpö, Jutut naisraiskaajista on liikaa seksilehtiä lukeneiden mielikuvituksen tuotetta. Nainen ei voi raiskata mistä.

Kyllä miehen, -tai ainakin miespuolisen voi raiskata. Ja heitä raiskataankin vuosittain Suomessakin enemmän, kuin yksikään viranomaistaho uskaltaa myöntää. Nämä R-toimet vain aniharvoin ovat vastakkaisen sukupuolen tekemiä. Kumma vain ettei lehdissä koskaan? Liekö syy päättäjien miesvaltaisuudessa vai missä, mutta tuskin yhdestäkään näistä kymmenistä kerrotaan mitään vuosittain.. Joku taisi jossain lainata lakikirjankin tekstiä, mut'ei kait itse ollut lakimies kuitenkaan.

Pistäpä maallikko asialle, niin jopa löytyy väärää tulkintaa.. Teko on Raiskaus, vaikka toinen nainen työntäisi esim.

Raiskaus on raiskaus sillä hetkellä, kun tuo teko suoritetaan vastoin uhrin tahtoa. Jumala varjelkoon suomalaista tolloa, -ettei hän milloinkaan ymmärtäisi, miten iso osa raiskauksista tehdään muullakin kuin sukupuolielimellä.. En ymmärrä tätä kekkosen ajan miespuolisten mikkihiirien ininää; naisen raiskaamaksi tuleminen on aivan fantastista! Vielä parempaa kun mukaan liitetään vähän roolileikkejä ja sopivia asusteita. Pistaa kylla vituttamaan kuinka urpoa jengi on, ainakin kommenteista paatellen.

Itse olen raiskauksen uhri, nain asian itse maarittelen vaikkakaan kyseessa ei ollut perinteinen vakisinmakaaminen, vakivaltaa on monenlaista. Itse olen nykyaan paassyt asian yli joskaan en koskaan tule sita unohtamaan. Pistaa kyllakin vihaksi kun jengi laukoo yleisesti "ooh nainen tuu panee mua! Oli aivan helvetin vaikeaa olla nuori mies joka oli joutunut vakivallanteon kohteeksi, kun asiasta yritti puhua niin asiaa ei ymmarretty tai sitten tokaistiin etta saitpahan pillua.

Tama teki asian purkamisen ja ammattiavun aareen hakeutumisen todella vaikeaksi. Nojoo, en taida jaksaa paasata aiheesta enempaa, olkaa te urpot onnellisia jotka ette ole joutuneet vakivaltaa kokemaan mutta pliis pitakaa paanne kiinni aiheesta josta ette tieda.

Voi hyva helvetti, luin koko viestiketjun ja miten tyhmia ihmiset voi olla? Voi vittu mika virhe lukea tata.

..

Tämä ei kuitenkaan tehnyt rakkausavioliittoja tai vähintään niistä unelmointia merkityksettömiksi. Keskiaikaisessa miesten ja yhteiskunnallisten laitosten suhtautumisessa naisiin ilmenee laaja kirjo halventavasta ja naisvihamielisestä myönteisyyteen, ihannointiin ja suoranaiseen naiseuden palvontaan saakka.

Myöhäiskeskiajalle ominainen väestöllinen ilmiö Euroopassa oli kaupungistuminen, johon liittyi eri tarkoituksiin perustettujen kiltojen ja niihin liittyvän tapakulttuurin merkityksen kasvu. Myöhäiskeskiaika sijoittuu karkeasti ruttoepidemia mustan surman — ja protestanttisten kirkkojen synnyn väliseen aikaan.

Ensinmainittu selitys sai liikkeelle ruoskijakulkueita , jotka saattoivat osaltaan edistää ruton leviämistä. Toinen ajankohdan hurmoksellinen ryhmäilmiö oli toisinaan seksuaalisen luonteen saanut pakonomainen ryhmäliikehtiminen, niin sanottu Vituksen tanssi.

Mustan surman aikaan ajoittuu ja sitä käyttää kehyskertomuksenaan Giovanni Boccaccion kertomuskokoelma Decamerone. Eräissä Decameronen tarinoissa on sukupuolimoraaliin liittyviä ja perinteisiä käsityksiä haastavia juonielementtejä. Katolisen kirkon arvostelu synnytti protestanttiset kirkot. Yksi osa arvostelua oli käsitys paavin ja papiston sekä munkkien ja nunnien seksuaalimoraalin heikkoudesta. Kirkko, kuri ja koulutus -kirjan kirjoittajat luonnehtivat tätä stereotypiaa dekameroniaaniseksi, viitaten Decameronen ja muiden satiiristen tekstien, kuten Carmina Buranan ja Canterburyn tarinoiden merkitykseen tietynlaisen kuvan muodostajana.

Luostareissa vallinnutta seksuaalimoraalia on tarkasteltu selibaattilupauksen noudattamisen tai rikkomisen näkökulmasta, ottaen huomioon sen, ettei luostarielämä välttämättä ollut asianomaisen oma valinta. Nunnat saattoivat viettää luostarilupauksen antamisen jälkeisen elämänsä luostarin muurien sisäpuolella, kun taas munkkien palvelustehtävät veivät heidät useammin luostarin ulkopuolelle ja saattoivat tekemisiin ulkopuolisten, myös vastakkaisen sukupuolen edustajien, kanssa.

Selibaattimääräykset koskivat edellämainittujen ohella ylemmän pappisvihkimyksen vastaanottaneita: Sukupuolisuhde merkitsi paljastuessaan munkin tai nunnan ekskommunikaatiota , sulkemista sakramenttien ulkopuolelle, josta vapautui synninpäästöllä. Synninpäästöä koskivat kuitenkin rajoitukset siten, että vakaviin rikkomuksiin sitä oli haettava rovastin, piispan tai luostarin johtajan sijasta jopa paavinistuimen hallinnosta eli Rooman kuuriasta asti.

Munkki-isiä tuli tältä kaudelta esille noin tuhat, joista viidennes apotteja tai prioreja ja noin 40 prosenttia kierteleviä kerjäläismunkkeja. Reformaatio merkitsi luostarien aseman merkittävää muutosta. Avioliiton pyhyyden korostuminen Martti Lutherin opetuksessa tarkoitti paitsi avioliiton avautumista, jopa avioitumisvelvoitetta, papeille, myös luostarien erityislaatuisen aseman ja yhteisöllisyyden kaventumista.

Luostari oli ollut monelle naiselle avioliiton vaihtoehto, joka oli tarjonnut uskonnollisen vakaumuksen toteuttamisen ja toimeentulon ohella mahdollisuuden itsensä kehittämiseen tiiviin naisyhteisön jäsenenä. Reformaation yhteydessä muodostuneisiin reformistisiin suuntauksiin ja kirkkokuntiin, erityisesti kalvinilaisuuteen , on liitetty seksuaalikielteisyyden ajatus.

Toisaalta osa radikaaleimmista reformaattoreista, kuten Jan Mathjis ja Jan van Leiden , jopa harjoitti moniavioisuutta. Mahdollisuuksien salliessa voitiin omaan säätyyn kiinnittymisen sijasta tavoitella aatelisarvoja. Alemman porvariston, kuten käsityöläisten, elämänkaaressa saattoivat seksuaalimoraali ja ammatillinen eteneminen kohdata niin sanotussa konservointikäytännössä: Seksuaalimoraalin rakenteiden monimuotoisuutta kuvaa rokokoon aikakaudella luvuilla useissa Manner-Euroopan maissa tunnettu seurapiirinaisen julkisen rakastajan instituutio, jota italiaksi kutsutaan nimellä cicisbeo.

Ranskan suuri vallankumous ilmensi toisaalta aatelin ja Ludvig XVI: Jälkimmäisten eräänlaiseksi vastakohdaksi on toisinaan asetettu kuningatar Marie-Antoinette. Jakobiinit hyökkäsivät Marie-Antoinettea vastaan myös poliittisen pornografian keinoin käyttäen häntä hyväkseen heikentääkseen naisten yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuuksia.

Kuningatar Viktorian pitkästä kaudesta Yhdistyneen kuningaskunnan hallitsijana nimensä saanut viktoriaaninen aikakausi yhdistetään usein ahdasmielisyyteen ja erityisen voimakkaaseen seksikielteisyyteen. Hänellä oli rakkausavioliitto Albertin kanssa, kun taas kansan parissa liitot olivat useimmiten järjestettyjä.

Jälkimaailmalle liki myyttisen siveän kuvan jättäneessä saarivaltakunnassa kukoisti samaan aikaan runsas, vaikka peitelty erotiikan kulttuuri. Heteroseksuaalinen ruoskimisfantasia oli hyvin yleinen fantasian tyyppi viktoriaanisen ajan miehillä.

Sääty-yhteiskunnan rakenne alkoi luvun jälkipuoliskolla vähitellen järkkyä myös Suomen suuriruhtinaskunnassa. Vapaamielisemmän ajattelun virtaukset tasa-arvoisuuden vaatimuksineen alkoivat saada tilaa niin elinkeinoissa kuin sukupuolten välisissä suhteissakin. Tässä keskeinen keino oli koulutuksen laajentaminen aikaisemmasta, kirkon tarpeita palvelleesta instituutiosta yleisempään kansansivistykseen. Snellmanin ajatusten vahvasti vaikuttamassa keskustelussa siveellisyys määriteltiin monitasoisesti velvollisuuksina perhettä, työtä ja valtiota kohtaan.

Palkintona siveellisestä ponnistelusta oli onni elämässä. Siveellisyyskäsitteitä uudelleen jäsentävän keskustelun yhtenä rakenteellisena taustatekijänä oli Suomen suuriruhtinaskunnassakin voimassa ollut, alkujaan kupan torjumiseksi Napoleonin Ranskassa luotu niin sanottu valtiollinen tarkastusjärjestelmä, joka mahdollisti säännellyn prostituution harjoittamisen. Naisia alentavan ja välillisesti prostituutiota ylläpitävän järjestelmän lakkauttamista vaativat naisasiajärjestöt kansainvälisesti.

Prostituution merkittävyyttä kaupunkielämässä kuvaa, että Häkkisen mukaan luvun tilastojen huippuvuosina noin joka sadas helsinkiläinen oli tarkastusnainen eli rekisteröity ilotyttö. Aiemmin julkisessa keskustelussa pitkälti vaiettujen aihepiirien avoimempaan käsittelyyn tarvittiin myös uusia käsitteitä ja asenteita.

Aiemmin valtiollisesti sävyttynyt siveellisyyden käsite alkoi nyt kytkeytyä sukupuoleen ja seksuaalisuuteen. Esimerkiksi aatelissäätyä edustanut filosofian professori Thiodolf Rein oli avainpaikoilla sukupuolimoraalin alkaessa nousta keskusteluun uudella tavalla. Reiniin nähden hyvin erilaista asemaa keskustelussa edusti Hanna Ongelin Senaatissa puhtaaksikirjoittajana työskennellyt Ongelin syytti julkaisemissaan kirjoituksissa suorasukaisesti naisjärjestöjä kaksinaismoralismista, hyvän omantunnon hankkimisesta hyväntekeväisyystyöllä.

Prostituution syynä eivät olleet ilotytöiksi ajautuvat työläisnaiset ja piiat, vaan näiden palveluita käyttävät miehet. Kansakunnan hyvinvointi riippui Gruberin mukaan tästä luottamuksesta. Seksuaalisten vapauksien sallimisella naisille olisi siten paljon vakavammat seuraukset kuin miesten vastaavilla vapauksilla. Yhteiskuntien normaalitilaan verrattuna pitkälti omalakisina ilmiöinä sodat synnyttävät poikkeuksellisia olosuhteita myös ihmissuhteiden ja seksuaalimoraalin kannalta.

Suomen sisällissodassa vastapuoli kategorisoitiin sukupuolesta ja iästä riippumatta joko valkoisiksi " lahtareiksi " tai punaisiksi " punikeiksi ". Molemmilla puolilla naisia toimi sairaanhoidon ja huollon tehtävissä. Hallituksen joukkojen ylipäällikkö Mannerheim kiirehti tuoreeltaan torjumaan paikallisesti esiintynyttä kiinnostusta naisten aseellisten osastojen perustamiseen.

Aikeet torjuttiin myös lehdistössä korostamalla naisten perinteistä roolia "hyvinä hengettärinä" tai vetoamalla puuttuvaan koulutukseen.

Perustetut yksiköt päätettiin säilyttää. Valkoisten aikalaiskuvauksissa ja myöhemmässäkin niin sanotussa vapaussotakirjallisuudessa toistuva erityinen teema on punaisten puolella toimineiden aseellisten tai sellaisiksi kuviteltujen naisten tuomitseminen tapojen, kuten pitkien housujen käytön, ja moraalin kannalta. Housujen käyttö on voinut aiheuttaa vangitsemisen ja siihen on kiinnitetty erityistä huomiota esimerkiksi kuulusteluasiakirjoissa.

Yksittäisissä tapauksissa housuasu on voinut koventaa rangaistusta, mutta ei ole yksinään johtanut teloitukseen. Sitä, oliko pukeutuminen vaikuttanut tuomioon alemmissa oikeusasteissa, pohdittiin myöhemmin sotaylioikeudessa. Yhteiskunnan jakautuessa sodan olosuhteissa rintamaan ja kotirintamaan naisille asetettiin velvoitteita sekä täydentää miesten puuttuvaa työpanosta että luoda moraalisia edellytyksiä sodasta selviytymiselle, olla "kansakunnan moraalinen selkäranka".

Lottien korkeaa moraalia korostettiin. Sitä symboloi epäkäytännöllisen siveäksi osoittautunut lottapuvun helman pituus 25 cm maasta, mikä myöhemmin tingittiin puvun käyttäjien vaatimuksesta Sodan oloissa kansallisuusrajojen ja erityisesti sodan osapuolirajan yli solmitut suhteet ja niistä syntyneiden lasten vaikea asema ovat tulleet avoimempaan keskusteluun vasta luvulta lähtien.

Vastakohtana korkean moraalin ihanteille puhuttiin käytöstapojen raaistumisesta sodan oloissa. Uskon muuten sen, että harvemmalla miehellä olisi kanttia tehdä asiasta rikosilmoitus, jos nainen hänet raiskaisi. Taitaa olla aika harvinaista tehdä ilmoitus siinäkään tapauksessa, että raiskaaja on toinen mies? Tuo kommenttisi, että naisen on luonnollista hakea apua on ehkä totta, mutta raiskauksen ilmoittamista ei taideta aina kokea avun hakemisena.

Naisistahan suuri osa jättää raiskauksen ilmoittamatta ja etenkin silloin, jos raiskaaja on tuttu. Minut on raiskattu useasti ja olen miespuolinen, nykyisin yli 40v toimihenkilö jostakin Suomessa. Työskentelin aikanani nuorena miehenä ja vähän vanhemmitenki ns. Rahoitin tuolloin opiskeluni mieluummin myymällä palveluitani sekä miehille että naisille kun esimerkiksi huoltoasema- tai kauppojen myyntitöissä tai siivoojana.

Opiskeluni sijoittui luvulle jolloin juppikulttuuri rantautui Suomeenkin. Oli hienoa ansaita silloista rahaa suuriakin summia ja etenkin kun olin vielä nuori mies ja naisista ei liikaa kokemuksia alussa edes ollut mutta todellakin kertyi vuosien mittaan. Heitin noin kymmenkuntakin keikkaa viikossa ja viikonloppusin saatoin tehdä pitempiä matkakeikkoja joista maksettiin tietenkin paremmin.

Romantiikka karisi melko pian, aloin käyttää jonkinverran huumeita ja mm ahdistuslääkkeitä säilyttääkseni imagoni kovanluokan naisten ja miestennielijänä.

Muutamia kertoja minua lainkuvan mukaisesti pakotettiin muunlaiseen toimintaan kun oli sovittu. Sekä yksittäisten naisten,naisryhmien,miesten ja miesryhmien toimesta.

On tyhmää kuvitella ettei naiset heikompana muka kykene raiskaukseen mutta pakottamiseen on mahdollista käyttää moniakin keinoja,mm. Seksuaaliseen väkivaltaan sisältyy aina pakottamista eli sellaista toimintaa jossa joku joutuu tahtomattaan toteuttamaan jonkun toisen tahtoa.

Se on kova pala miehelle purtavaksi. Monet vuodet salasin kokemukseni mutta lopulta eräässä vertaistukiryhmässä vuosien jälkeen tulin asian kanssa esiin aj siitä vasta alkoi toipuminen seksuaalisesti niin että nykyään kykenen jo parisuhteeseen naisen kanssa. Miehiin minulla ei ole "urani" jälkeen ollut suhteita koska ne liittyivät siihen aikaan ja kulttuuriin jossa elin. Raiskaus on raiskaus vaikka voissa paistaisi. Siitä on fantasiat kaukana.

Siis eihän tässä nyt mistään tasa-arvosta ole kyse. Tasa-arvolla tarkoitetaan kaikkien yksilöiden sukupuolesta, rodusta, iästä jne. Tuntuu hieman vieraalle ajatukselle, että raiskaus olisi tällainen "oikeus", johon kaikilla tulee olla yhtäläinen oikeus.

Ja tosiaan, ei naisetkaan kovin helposti lähde hakemaan apua raiskauksen uhreina, ainakaan oikeudellista apua. Miehille tilanne on varmaan samanlainen. Kokemuksena varmasti niin nöyryyttävä ja omanarvontuntoa alentava, että on vaikeaa nousta puolustamaan oikeuksiaan. Siksi yhteiskunnan tukipalvelut, kriisipuhelimet ym. Mutta hyvä juttu kuitenkin Cityssä. Jospa sen tiedostaminen, että raiskauksen uhriksi voi joutua kuka tahansa, muuttaisi ihmisten asenteita niin, ettei tyypilliset strereotypiat miehistä ottajina ja naisista uhreina säilyisi ikuisesti vallalla.

Raiskauksessa kyse on rikoksesta ja sairaan ihmisen vallankäytöstä. Minullakin on kokemus siitä, että miehen voi raiskata. Olen homo ja miesystäväni on raiskattu. Tapaus oli meille molemmille hyvin ahdistava. Hänet raiskasi nainen, jonka piti olla hänen ystävänsä, opiskelutoveri. Jälkiviisana voi todeta, että kyseessä on hyvin narsistinen henkilö, mahdollisesti jossain määrin psykopaatti.

Kaikki varoittavat merkit olivat ilmassa, mutta ei niitä tajua. Julmia ja sairaita ihmisiä löytyy sukupuoleen katsomatta. Se on seksuaalirikos, joka tehdään uhrin sitä tahtomatta. Niin ja lehmätkin lentävät! Unohtuipa näistä mahdollisista miehen raiskaus"tekniikoista" se kaikkien yleisin naistenkin kokema eritoten Suomessa, ts.

Aika monilla miehillä kuitenkin riittävsäti stimuloituna jollain tavalla seisoo, vaikka taju olisi jo liki kadonnut. Eli miehen juottaminen tai muuten päihdyttäminen tahallaan tai salaa ja sen jälkeinen seksi on jossain tilanteessa varmasti raiskaus yhtä lailla kuin naisillekin tehdyt vastaavat. Kuvitellaanpa sitä vieraasta kämpästä heräävää miestä, jolla ei ole mitään muistikuvaa illasta saati tietoa siitä, onko esim. Pitkään pitää vielä kulkea, ennenkuin mies voisi luvallisesti myöntää tällaisen.

Kuinka moni tyttötystävä esimerkiksi uskoisi miehen tulleen raiskatuksi? Ja toisinpäin, kuinka moni pitäisi sydämettomänä poikaystävää, joka väittäisi vastaavan kokeneelle naiselle tämän kuitenkin halunneen sitä? Tässä on tasa-arvolla tekemistä. Samaten siinä, että edelleen miehen oletetaan olevan ainavalmis supertehokas panokone. Jos raiskattu nainenkin syyllistää hirvittävästi itseään, niin hänen on sentään hiukan luvallisempaa kokea olevansa uhri, miehille tai pojille tällaista ei sallita.

Kotibileissä kaatokännissä petiin kiskottu neljätoistakesäinen poika voi joutua työstämään kokemuksiaan täysin yksin. Ja sitten ihmetellään, mistä ne naisvihamieliset puskaraiskaajat tulevat? Tosielämässä tällaiset seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaukset ovat paljon todennäköisempiä kuin puskista puukon kanssa hyppäävät naisraiskaajat. Syytä olisi lasten sekusaalikasvatuksessa painottaa oikeutta omaan kehoon, myös pojille. Miten nainen voisi raiskata miehen? Miehethän haluavat nussia kaikkia hyvännäköisiä naisia.

Kyllä tuo on täysin mahdollista miehen nukkuessa Mutta jos nainen raiskaa miehen, taidetaan se mies silloinkin tunka naiseen, eikä toisin päin. Kaikki naiset ei kuitenkaan ole hyvännäköisiä. Sitäpaitsi sataanhan naisillakin olevan jatkuvasti seksi mielessä, varsinkin teineillä. Nykyään parisuhteessakin voi tapahtua rasiskaus Suomen lain mukaan tietääkseni. Eli väkivalta ja raiskaus ovat eri asioita eivätkä lisäksi enää perheen sisäisiä asioita.

No hyvä, pamppu esiin ja menoksi vai? Raiskaus voi olla henkisellä tasolla pajon muutakin kuin seksiin pakottamista. Lain mukaan se voi olla mitä on, mutta ihmisen korvien välissä rajat ovat aivan erilaiset.

Kun sukupuolten tasa-arvo tunnutaan nykyään käsitettävän käytännön tasolla siten että naisilla ja tytöillä on oikeus ellei peräti velvollisuus käyttäytyä niin jätkämäisesti kuin mahdollista niin ihme olisi ellei väkivaltaista käyttäytymistä seksiasioissa esiintyisi myös naisten keskuudessa.

Tiedän että tämänkin joku änkyräfeministi ymmärtää tarkoituksella väärin. Raiskauksesta tuomitaan myös se, joka saatettuaan toisen tiedottomaksi taikka pelkotilaan tai muuhun sellaiseen tilaan, jossa hän on kykenemätön puolustamaan itseään, käyttämällä puolustuskyvyttömyyttä hyväkseen on sukupuoliyhteydessä hänen kanssaan.

Ei ole estettä, etteikö nainenkin voisi raiskata miehen, ja tulla rangaistuksi tuon lain perusteella. City-lehti voisi tarkistaa faktat ennenkuin kirjoittaa perättömiä.

Onkohan ketään naista koskaan tuomittu raiskauksesta? Kertokoon hän, jolla parempaa tietoa on. Ehkä tässä puhutaankin enemmän miehen oikeudesta olla tulematta raiskatuksi. En usko että miehen raiskaaminen on uusi juttu kuitenkaan.

Tasa-arvo on mahdollistanut sen, ettei siitä tarvitse enää vaeita. Huolestuttavinta on se ettei naista voi nykylain mukaan edes tuomita raiskauksesta. Kuka mies nyt menisi kylille kuuluttamaan että nainen on minut raiskannut. Cityn toimittajan olisi suonut lukea rikoslakia hieman tarkemmin, ennen kuin laatii jutun näinkin sensitiivisestä aiheesta.

Rikoslain seksuaalirikoksia koskevat säännökset on laadittu sukupuolineutraaleiksi ja laissa on nimenomaisesti määritelty sukupuoliyhteys. Sillä tarkoitetaan sukupuolielimellä tapahtuvaa tai sukupuolielimeen kohdistuvaa tahallista seksuaalista tunkeutumista toisen kehoon RL Määritelmä on tarkoitettu kattamaan sekä vaginaalisen että anaalisen sukupuoliyhteyden lisäksi myös oraalisen sukupuoliyhteyden.

Kohde voi siis olla joko mies tai nainen. Merkitystä ei ole myöskään sillä, ovatko osapuolet samaa vai eri sukupuolta.

Raiskaus on rikos myös avioliitossa. Seksuaalisella teolla tavoitellaan seksuaalista kiihotusta tai tyydytystä ja on tekona tekijä, kohteena oleva henkilö ja teko-olosuhteet huomioon ottaen on olennainen RL Miehen raiskaamisen mahdollisuutta ei siis tarvitse johtaa tulkinnalla, vaan se sisältyy itse lain määritelmiin. Hyvä keskustelunavaus silti Cityltä. On turha luulla, etteikö naisten joukosta löytyisi yhtä lailla väkivaltaisia, alistavia, agressivisia ja seksuaalisuutensa suhteen kontrolloimattomia henkilöitä kuin miehistäkin.

Onhan se toisaalta vielä vaikeaa hyväksyä ja myöntää, että myös nainen voi olla se perheen väkivaltainen ja alkoholisoituut osapuoli. Ongelmiin voidaan kuitenkin puuttua vasta kun ne tunnustetaan ja toisaalta rikoslain pitää olla sama molemminlle sukupuolille. Tiedän tapauksen jossa nainen on käyttänyt strap on-dildoa eli lanteille kiinnitettävää dildoa miehen raiskaamiseen. Jep, Raiskatuksi koki tulleensa myös läheinen ystäväni. Ystäväni oli mies ja eronnut edellisestä naisestaan lasten hankinnan ja uraputken ristiriidan takia n.

Tää exä ei halunnut muksuja sillä hän oli valinnut uran, kaks koiraa sai riittää. Ystäväni sitten joutui toteamaan sinnittelyn jälkeen että halusi niin perheellistyä että yhessä olo tyssäs. Nainen Väitti miestä sovinistiksi ja vanhoilliseksi kun koki että olisi ollut pakko luopua urasta miehen lapsikuumeen takia. Sitten tämä mies löysi itselleen uuden ihmisen, meni hyvin, uus kämppä asuntolainalla, suunnittelivat muksujen saamista jne. Tää nainen onnistui juottaan ystäväni hyvään humalaan "vanhojen aikojen kunniaks".

Ystäväni heräs naisen luota ilman mitään muistikuvaa, hukkasi kännykkänsä ja lompakkonsa. Pääsi taksilla kotia jossa hänen avovaimonsa pakkas laukkuja. Oli saanut kamerakännykkäänsä kuvia pitkin yötä ystäväni puhelimesta miehestä sammuneena alasti eteisen lattialle, exä päällä. Tää nainen tuhos ystäväni uuden suhteen tarkoituksella. Ystäväni masentui ja häpes itseään. Nainen raiskaajana -asenne alkaa tuntua ainoalta vaihtoehdolta, kun mies väittää olevansa haluton, mutta innostuu kuitenkin seksistä pienen vonkaamisen ja pakottamisen jälkeen.

Että siinä teille "raiskaus suostumuksella". Luin artikkelin ja silmäilin sitä seurannutta keskustelua ja mieleeni palasivat muistot poikaystäväni kanssa sattuneesta "välikohtauksesta". Eräänä iltana tässä taannoin kun poikaystäväni oli väsynyt ja seksi ei huvittanut. Vonkasin ja kiehnasin ja sainkin hänet kiihottuneeksi, mutta seksi ei silti kuulemma maistunut. Joten hyppäsin hänen päälleen ja "hoidin hommat". Hän ei vastustellut, eikä näyttänytkään kärsivänkään ja ainakin kuvittelin hänen nauttivan seksistä.

Silti oloni oli tämän jälkeen todella kuvottava, kuin olisin väkisin maannut hänet. Enhän kuitenkaan välittänyt hänen tahdostaan.. Asiasta ei olla puhuttu jälkeenpäin. Haluaisin siis mielipiteitänne asiasta. Toki miehenkin voi raiskata. Tämän kokoinen mies ei paljoa mahtaisi, jos joku isompi mies päättäisi käyttää hyväkseen raiskaamalla penetroitumalla anukseen.

Ja kynnys ilmoittaa siitä poliisille tai minnekään olisi todella korkea. Periaatteessa miehet haluavat hyvännäköisiä naisia, mutta eivät kaikki, eivätkä koko ajan. Esimerkiksi minä koen umpihumalaisen naisen lähennellessä lähinnä pakokauhua, siitäkin huolimatta että kyseinen nainen olisi kauniimpi kuin kukaan jo koettu.

Sitten taas toisaalta nainen voi olla myös niin ruma ettei tulisi mieleenkään ruveta edes puhumaan. Sitten on vielä harvinainen haluja tappava hyve nimeltä uskollisuus. Herrajumala sentään, ei edes mies voi noin yksinkertainen olla! Minä teen ihan samoin poikaystävälleni. Hän ainakin teeskentelee nukkuvansa mutta, ihme kyllä, joskus laukeaakin ja tuntuu tykkäavän kovasti.

Vaikka siis passiivisena muka nukkuen makaakin Minua taas mies odottaa "nukkuen", kun olen viettämässä tyttöjen kanssa iltaa. Ja auta armias, jos unohtaisin "raiskata" hänet, kun hiivin aamuyöllä hiprakassa kotiin Pettymys olisi kyllä suuri seuraavana päivänä. Kyllä miehetkin haluavat, että nainen on aktiivinen ja välillä "ottaa" miehen. Raiskauksen kanssa tällä ei kyllä ole mitään tekemistä.

Tuohan on eri asia kuin mista 'Inhotus' kysyi: Jos teilla on jotain roolileikkeja parisuhteessa jossa raiskaatte "tajutonta" partnerianne, niin mikas siina. Sukupuolieroista johtuen tuo kuulostaisi paljon ikavammalta jos roolit olisivat toisinpain. Vuosia sitten asuin Toolossa nuoren parin seinanaapurina sankymme sattuivat olemaan samalla kohdalla seinaa , ja eraana yona satuin yon hiljaisuudessa kuulemaan seinan takaa kuinka jannu baari-illan jalkeen vonkas pesaa.

Nainen ei lammennyt, vaan vetosi vasyneisyydesta tuskaisena mm. Jannu ei lannistunut, vaan tarjosi "ettei hei sun tarvii olla hereilla"! Putosin totaalisesti, joka taisi myos kantaa seinan lapi Tässäpä teille kertomus "raiskauksesta".

Kävin koulua ja pitkän koulupäivän jälkeen kotiuduin ja löysin vaimoni ja naapurita- lon S: Menin suihkuun ja rätti kun olin menin ma- kuuhuoneesemme torkuille. Heräsin pimeässä makuuhuoneessa siihen, että kikkelini o- tettiin lämpimään suuhun.. Tiesin vaimoni joskus harrastavan tätä joten olin hiljaa ja nautin. Tiesin myös sen, että vaimoni ei koskaan jatkanut suuseksiä loppuun jo- ten ihmettelin moista intoa ja sitten mi- nulta tuli siemensyöksy siihen lämpimään suuhun.

Sytytin yöva- lon ja näin naapuritalon S: Paniikissa kysyin vaimostani, oli kuulemma "nuokku- massa" parvekkeella. Vaimoni ei koskaan saanut tietää tästä, eikä S: Oliko tuo sitten raiskaus, ihanaa se ainakin oli. Kyllä mut ainakin voi raiskata silloin kun nukun. Mun exä aikoinaan kertoi et olin valveilla tai en niin aina vehje pelitti.. Ja oli muka niin kiva katsoa kuinka purkauduin? Moni nainen jo nostaisi syytteen tuollaisesta hyväksi käytöstä, mutta mitä me miehet emme tekisi naisen eteen..

Missäköhän ufoavaruudessa oikein elät? Et ainakaan pitkässä ja läheisessä parisuhteessa. Jos sellaisessa eläisit, et varmasti lapsellisia kommenttejasi täällä jakelisi. Parisuhteessa kun kaksi toisilleen hyvin rakasta ihmistä yhtyy ja rakastaa toisiaan "to the most". Siinä on itsekkyydet ja paskanjauhannat aika kaukana.

Tarkoitus kun on vain rakastaa ja nauttia - ja antaa vähintään sama nautinto rakastetulle. Toista huvittaa tänään aamupäivällä ja toista huomenna iltapäivällä. Ja sehän ei kenenkään aikatauluun tai kalenteriin sovi. Koko homman ideahan on siinä, että saat kumppanisi haluamaan sinua silloin, kun itse haluat häntä. Ei "Inhotuksenkaan" poikaystävä joutunut mihinkään muuhun, kun tyttöystävänsä viettelemäksi - ja juuri silloin kun itse halusi.

Halu ja nautinto kun ovat aika hyviä mittareita silloin itse asiaan lähdetään. Vaikka alussa olisikin kuolemanväsynyt Ja mitä "miehen raiskaamiseen" tulee, niin kuka helvetti sitä nyt "tajutonta" miestä edes haluaisi.

Ideahan on siinä, että mies herätetään kesken uniaan - täysin alastomillaan - ja vietellään harrastamaan villiä seksiä sen selväpäisemmän eli naisen ehdoilla Naisten raiskaukset nousisivat niin huikeisiin määriin tuolla perusteella, ettei siinä olisi enää minkäänlaista tolkkua.

Miehethän ovat tehneet tuota ikuisuuden. Kaiken kaikkiaan tuollaisen tilanteen takana on ongelma: Jompi kumpi ei halua ja suhde on kenties täysin kylmä. Onko se sitten "narsismia", jos joskus menee hermot, kun oma puoliso ei suostu seksuaaliseen kanssakäymiseen. Mutta ehka saatkin juuri siita kicksisi Kerro "elämänviisautesi" miehelleni joku aamu, kun olen tyttöjen illan jälkeen yliväsyneenä ruvennut suoraan nukkumaan.

Ja kun mies herättyään tivaa, että miksen edes yrittänyt. Hän kun oli "sitä" koko illan ja yön odottanut Heh heh, olipahan juttu. Tainnut toimittaja taas kattoa liikaa Sinkkuelämää. Eihän miestä voi raiskata kuin toinen mies. Vai mites se nainen tämän raiskauksen suorittais, tunkee sormea hanuriin vai? Jos se taas suoritetaan hyppimällä Jorman päällä ja näin tyydyttäen mies, ilmottaudun itsekin vapaaehtoiseksi uhriksi. Mitenkäs on jokin tuntematon mies raiskaa sinut? Oletkos itse tehty sokerista?

Ilmoittaisitko vai pitäisitkö "kovan jätkän" rooliasi yllä. Olen kuullut jostain että mies kauhun hetkellä voi saada erektion,jota silloin on helppo käyttää hyväksi. No hymyilyttämäänhän se rupes kun miettii että nainen raikaisi miehen Hullulle tuntuu se ajatus. No itsehän olen mies. Kuten aiemmin on jo mainittu niin moni mies voi esim humalatilassa sammuttuaan silti toimia alapäästä aivan hyvin. Siinä tapauksessa nainen voi helposti raiskata miehen, ja mahdollisesti vaikkapa tartuttaa sukupuolitaudin.

Että siitä vaan uhriksi. Ei ole koskaan tullut ajatelleeksi asiaa. Eli jos henkisellä uhalla pakotetaan fyysiseen kanssa käymiseen niin on siinä jotain raiskauksen viitteitä. D nainen aika harvoin pystyy miehen raiskaamaan jos mies ei tosiaankaan oo sänkyyn sidottuna.. Niin, eihän sitä uhkailua ole raiskaukseksi väitettykään. Leikkeessä ilmoitetut luvut eivät saa ainakaan minua vakuuttuneeksi miesten raiskaamisen laajuudesta.

Naisia raiskataan jatkuvasti ja hyvin suuret määrät, miehet ovat lähinnä niitä aikakauslehtien "jymyjuttuja". Pakottaminen on yleinen väkivallan muoto parisuhteessa, kummin päin vain. Usein silti uhri on nainen. Tässä selvät fysikaaliset erot ovat suurena vaikuttimena, ovathan miehet luonnostaan riskimpiä ja voivat käyttää sitä aseena. Poikkeuksia tietysti on, mutta jospa tämä yritetään pitää konkreettisella tasolla eikä mennä saivarteluun, vai mitä hyvät herrat?

Miehen on helpompi puolustaa itseään raiskaus tilanteessa kuin naisen. Esineen tunkeminen anaaliin käy keneltä tahansa, sitä tapahtuu naisillekin ja etenkin pedofiilit ovat aiheeseen rakastuneita.

Toinen mies voi helposti raiskata miehen, sitä en epäile. Jospa käännämmekin tämän toisin päin: Eli saa pistää sinulta tajun pois, iskeä piikin penikseesi ja tunkea erinäisiä esineitä takapuoleesi.

Voi onnistua siinä tapauksessa kun mies on sidottu kiinni ja pippeli sadaan jököttämään. Naisen raiskaaminen on ihan eri juttu kuin miehen raiskaaminen.

HOMOSEKSUAALISEEN ANIME PORN PICTURES SEKSI NUKKE

Seksi seuraa tampere homo fem dom

Sex dvd homo seuraa isoin penis thai hieronta nurmijärvi teho painosuhde. Girls helsinki ilmaista seksi seuraa tampere escort amatöri seksi. Suomi24 search fre sex fem dom rentouttava kuvat sexsitreffit isot mulkut homoseksiä seksi lelu. 8. elokuu org alastonsuomi videoita suomalainen seksi video maria naiset hopeanuoli seksi seuraa jyväskylä laivalle tänään sinkut kuopio juttu kummeli catch a vaaka rasvaprosentti fem dom nuolen pilluun rakasteluvideo seksi treffeille sexi suomi porno homo ravintola ilmastapornoa anaali pornoa hieronta. marraskuu skorpioni xtuubi sähkökitaran kielten vaihto seksiseuraa tampereelta thai massage in Blondi Eroottinen Femdom Fetissi handjob Hieronta. .. Seuraa helsinki homo pornoa Videot Kuvat Käyttäjät [ tarkennettu haku ]. Aikuisviihde kuopio sex homo oulu